П О В И К

За учество на 27-та Редовна годишна седница на Собранието на акционерите на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, која ќе се одржи на ден 17.06.2019 година, во просториите на банката на ул.Максим Горки бр.6 Скопје, со почеток во 11,00 часот.

Прочитај повеќе

Перпетуална обврзница

УНИБанка АД Скопје на ден 22.01.2019 година, ја регистрираше во Централниот Депозитар за хартии од вредност првата емисија на перпетуални обврзници - 5.000 перпетуални обврзници со номинална вредност од 1.000 ЕУР и вкупна номинална вредност од 5.000.000 ЕУР.

Согласно Одлуката за котација од страна на Одборот на директори на Македонска берза, перпетуалните обврзници почнувајќи од 01.03.2019 година котираат на подсегментот Берзанска котација – Котација на други хартии од вредност и може да се тргуваат на секундарен пазар.

Проспектот за котација може да го погледнете тука.

МБА

ONLINE apliciranje Проверка на состојба на картичка