Депозитно работење

Во УНИБанка Вашите денарски и девизни депозити растат сигурно и брзо.

Преку транспарентата пресметка на камата, сигурно и доверливо работење, Вие секогаш добивате.


 

 

Номинални каматни стапки на депозити на правни лица, изразени на годишно ниво.

 

Исплата на камата по истекот на рочноста
рок
По видување
/трансакциски сметки*
1 месец
3 месеци
6 месеци
12 месеци
24 месеци
36 месеци
ДЕНАРИ
0,02% 0,20% 0,50% 1,00% 1,90% 2,30% 2,60%
EUR
0,02% 0,05% 0,35% 0,80% 1,20% 1,40% 1,60%
USD / 0,01% 0,08% 0,13% 0,20% 0,30% 0,40%

* Каматните стапки по видување се однесуваат на салдото на трансакциски сметки и во случај на предвремено раскинување на Договорот за депозит.