Корпоративно кредитирање

УНИБанка АД Скопје нуди кредитна поддршка на малите и средни претпријатија како еден од најважните сегменти во работењето на Банката.
УНИБанка ги располага сите кредитни продукти за модерно и потполно следење потребите на претпријатијата, независно дали се работи за обртни средства, или за инвестициски потреби од кои би ги издвоиле:

Кредит може да добие секое правно лице регистрирано согласно со Законот за трговски друштва со перспективен развој и со добри пазарни позиции.

Предност при добивање кредит за обртни средства имаат фирми кои:

  • се депоненти на банката (т.е. жиро-сметката им се води во УНИБанка АД
  • денарските и девизните плаќања ги вршат преку УНИБанка АД.