Мрежа на експозитури низ Македонија

Мрежа на експозитури низ Македонија

БЕРОВО
Одговорно лице Јулија Рушковска
e-mail berovo@unibank.com.mk
телефон 033/472 801
факс 033/472 801
Адреса 23 Август бр.13
Работно време: 08.00-16.00 h
БИТОЛА
Одговорно лице Роберт Карапец
e-mail bitola@unibank.com.mk
телефон 047/226 320
факс 047/ 234 440
Адреса Димитар Илиевски Муратот бр.3
Работно време: 08.00-16.00 h
ВЕЛЕС
Одговорно лице Зоран Жабев
e-mail veles@unibank.com.mk
телефон 043/232 611
факс 043/232 611
Адреса Страшо Пинџур бр. 3
Работно време: 08.00-16.00 h
ГЕВГЕЛИЈА
Одговорно лице Ѓорги Кундурџиев
e-mail gevgelija@unibank.com.mk
телефон 034/218 677
факс 034/218 677
Адреса Димитар Влахов бр.1
Работно време: 08.00-16.00 h
ГОСТИВАР
Одговорно лице Никола Стефанов
e-mail gostivar@unibank.com.mk
телефон 042/211 901
факс 042/221 379
Адреса Гоце Делчев бр.14
Работно време: 08.00-16.00 h
ДЕБАР
Одговорно лице Јетон Цами
e-mail debar@unibank.com.mk
телефон 046/ 844-441; 046/844-444
факс
Адреса 8-ми Септември 1/2
Работно време: 08.00-16.00 h
ДЕЛЧЕВО
Одговорно лице Елизабета Ивановска-Антовски
e-mail delcevo@unibank.com.mk
телефон 033/413 470
факс 033/413 471
Адреса М.М. Брицо бр.11
Работно време: 08.00-16.00 h
КАВАДАРЦИ
Одговорно лице Риска Кадиова
e-mail kavadarci@unibank.com.mk
телефон 043/416 674
факс 043/400 695
Адреса ул.Илинденска Бр.54
Работно време: 08.00-16.00 h
КИЧЕВО
Одговорно лице Наташа Богдановска
e-mail kicevo@unibank.com.mk
телефон 045/228 830
факс 045/224 831
Адреса бул. Ослободување бр.9
Работно време: 08.00-16.00 h
КОЧАНИ
Одговорно лице Марина Апостолова
e-mail kocani@unibank.com.mk
телефон 033/270 460
факс 033/270 459
Адреса Кеј на револуцијата бр.5 влез 2 и 3
Работно време: 08.00-16.00 h
КРИВА ПАЛАНКА
Одговорно лице Тања Дејановска Митровска
e-mail krpalanka@unibank.com.mk
телефон 031/375 510
факс 031/377 510
Адреса ул. Јоаким Осоговски бр.228
Работно време: 08.00-16.00 h
КРУШЕВО
Одговорно лице Клеанти Оџаклиевска
e-mail krusevo@unibank.com.mk
телефон 048/476 683
факс 048/476 683
Адреса Илинденска бр.14
Работно време: 08.00-16.00 h
КУМАНОВО
Одговорно лице Ивица Орозовски
e-mail kumanovo@unibank.com.mk
телефон 031/416 739
факс 031/422 124
Адреса Маршал Тито бр.79
Работно време: 08.00-16.00 h
НЕГОТИНО
Одговорно лице Кристина Ставрова
e-mail negotino@unibank.com.mk
телефон 043/360 530
факс 043/360 533
Адреса Јане сандански бр.3
Работно време: 08.00-16.00 h
ОХРИД
Одговорно лице Гордана Попоска
e-mail ohrid@unibank.com.mk
телефон 046/263 141
факс 046/255 222
Адреса Македонски Просветители бр.8
Работно време: 08.00-16.00 h
ПРИЛЕП
Одговорно лице Кире Стеваноски
e-mail prilep@unibank.com.mk
телефон 048/424 730
факс 048/401 240
Адреса Прилепски Бранители 1/1
Работно време: 08.00-16.00 h
РАДОВИШ
Одговорно лице Снежана Келкоцев
e-mail radovis@unibank.com.mk
телефон 032/633 646
факс 032/633 646
Адреса 22 Октомври бр.22а
Работно време: 08.00-16.00 h
РЕСЕН
Одговорно лице Гоце Недановски
e-mail resen@unibank.com.mk
телефон 047/454 321
факс 047/455 930
Адреса Мите Богоевски бр.17
Работно време: 08.00-16.00 h
СВ. НИКОЛЕ
Одговорно лице Сања Данева-Јанева
e-mail svnikole@unibank.com.mk
телефон 032/440 448
факс 032/440 445
Адреса Плоштад Илинден бр.48
Работно време: 08.00-16.00 h
СТРУГА
Одговорно лице Елена Баткоска
e-mail struga@unibank.com.mk
телефон 046/784 205
факс 046/783 440
Адреса Пролетерски бригади бр.44
Работно време: 08.00-16.00 h
СТРУМИЦА
Одговорно лице Ацо Хаџи Еленов
e-mail strumica@unibank.com.mk
телефон 034/323 663
факс 034/344 960
Адреса Маршал Тито бр.18
Работно време: 08.00-16.00 h
ТЕТОВО
Одговорно лице Дарко Танески
e-mail tetovo@unibank.com.mk
телефон 044/352 100
факс 044/352 550
Адреса Маршал Тито бр.40
Работно време: 08.00-16.00 h
ШТИП
Одговорно лице Зоран Митев
e-mail stip@unibank.com.mk
телефон 032/388 303
факс 032/388 101
Адреса ул. Маршал Тито бр. 22
Работно време: 08.00-16.00 h
ПРОБИШТИП
Одговорно лице Ана Андонова Петрушевска
e-mail probistip@unibank.com.mk
телефон 032/458 285
факс
Адреса Јаким Стојковски 7A
Работно време: 08.00-16.00 h