Автомобилски кредит

УНИАвтомобилски кредит

Неколку чекори Ве делат од Вашиот нов автомобил!

1. Изберете го посакуваниот автомобил;
2. Јавете се во УНИБанка АД Скопје - 02 3111 111;
3. Најдобра комбинација за кредит во рамките на Вашиот буџет;
4. Пополнете апликација за автомобилски кредит и донесете:
 • про-фактура од продавачот;
 • копија од лична карта;
 • потврда од заложен регистар;
 • административна забрана за плата.

5. За брзо време го одобруваме посакуваниот износ;
6. Ви подаруваме бесплатна MasterCard или VISA кредитна картичка!


Внимателно и пријатно возење Ви посакува УНИБанка АД Скопје!


Параметри на УНИАвто кредит кредит:

 • Износ на кредитот – до 900.000 мкд
 • Обезбедување – во зависност од износот на кредитот кој го барате – жиранти, залог на возило или хипотека
 • Рок на враќање на кредитот – до 84 месеци
Износ на кредитот До 50.000 евра
Каматна стапка
 • За износ до 900.000 мкд: од 9%

  Едномесечна стапка за СКИБОР - просечна за периодот помеѓу две последователни утврдувања на каматните стапки (за период од 01.01.2020 – 30.06.2020= 1,24%) + 7,76 п.п., но не пониска од 8,85

(Годишни стапки на вкупни трошоци)

  Напомена: Каматата на депозитот е 0%.

  Метод на пресметка Пропорционален
  Рок на враќање До 84 месеци.
  Нaчин на користење на средствата Наменски за купување на автомобил
  Начин на плаќање Паќањето на кредитот се врши во еднакви месечни ануитети. Дозволено е предвремено враќање на дел од главницата или целата главница.
  Обезбедување
  • Залог на автомобил
  • Административна забрана од кредитокорисникот
  • Полиса за осигурување винкулирана во полза на УНИБанка
  Рок на одговор на барањето

  Во рок од 3 работни дена од доставување на комплетна и уредно потполнета документација

   Услови кои треба да ги исполнува кредитобарателот

  • Да е кредитоспособно физичко лице;
  • Да е вработено по Договор на неопределено време со документирани месечни приходи
  • Клиенти кои се вработени на определено време може да аплицираат за кредит во следниве случаи:
   - доколку рокот на кредитот истекува пред рокот на договорот за работа
   - доколку обезбедат жирант/и, вработен/и на неопределено време.
  Провизија за разгледување и управување со кредит
  • Од 1% еднократна провизија на одобрениот кредит
  • Манипулативни трошоци и разгледување на кредитното барање
   - 1200 мкд за кредити помали од 120.000 мкд
   - 1800 мкд за кредити  од 180.000 до 900.000 мкд 
  Провизија за предвремено враќање 0% на предвреме вратената главница.
  Старосна граница Кредитобарателот треба да е кредитоспособно физичко лице македонски граѓанин на возраст од минимум 18 години до макисимално 70 години, вклучувајќи го периодот за отплата на кредитот
  Неопходен доход на кредитокорисникот
  • Месечните ануитети да не поминуваат 1/2 (една половина) од вкупните декларирани приходи на кредитобарателот и ко-кредитобарателите или да биде остварен минимум 40.000,00 денари чист остаток, по одбивање на месечните ануитети од вкупните декларирани месечни приходи, на кредитобарателот и ко-кредитобарателите.
  • Дополнителни приходи кои можат да се документираат се земаат во предвид при оценка на кредитоспособноста на клиентите по оценка на Банката.

  Неопходни документи

  • Копија од лична карта на кредитобарателот.
  • Договор за работа.
  • Образец М1/М2, а за приватен сектор образец М4 и рекапитулари за изминатите 6 месеци.
  • Заверени Административни забрани за кредитобарателот, како и потврда за плата за последните 6 месеци
  • Профактура за автомобилот
  • Потврда од заложен регистар

  Калкулатор за кредити
  Износ на кредитот
  Годишна каматна стапка %
  Број на рати
  Месечна рата
  *Калкулаторот е информативен.
  За точна пресметка ве молиме обратете се во најблиската експозитура