Организациона структура

УНИБанка организационо претставува систем кој функционира оптимално, во функција на остварување на поставените стратешки цели и приближување до клиентот, преку работењето на:

 • Дирекција Платни системи;
 • Дирекција Кредитирање на Мало;
 • Дирекција Корпоративно Кредитирање;
 • Дирекција Кредитна администрација;
 • Дирекција Правни работи
 • Дирекција Трежри, дилинг и хартии од вредност
 • Дирекција Финансии и сметководство
 • Дирекција Картично работење
 • Дирекција Мрежа на експозитури
 • Дирекција Човечки ресурси
 • Дирекција Информатичка технологија
 • Дирекција Маркетинг и реклама
 • Дирекција Управување со ризици
 • Дирекција Небанкарски работи
 • Дирекција Управување со проблематични кредити
 • Дирекција Кредитен центар
 • Дирекција Стратешки клиенти