Организациона структура

УНИБанка организационо претставува систем кој функционира оптимално, во функција на остварување на поставените стратешки цели и приближување до клиентот, преку работењето на:

 • Дирекција Платни системи;
 • Дирекција Банкарство за население
 • Дирекција Корпоративно банкарство
 • Дирекција Кредитна администрација
 • Дирекција Правни работи
 • Дирекција Трежри
 • Дирекција Финансии и сметководство
 • Дирекција Картично работење
 • Дирекција Мрежа на експозитури
 • Дирекција Човечки ресурси
 • Дирекција Информатичка технологија
 • Дирекција Маркетинг и реклама
 • Дирекција Управување со ризици
 • Дирекција Небанкарски дејности
 • Дирекција Управување со проблематични пласмани
 • Дирекција Кредитен центар
 • Дирекција Односи со стратешки клиенти и продажба
 • Службата за контрола на усогласеноста со прописи и спречување перење пари и финансирање тероризам