Матична клетка

Наменски потрошувачки кредит МАТИЧНА КЛЕТКА

Износ на кредитот Максимум 180.000 мкд
Рок на враќање До 36 месеци
Номинална каматна стапка

11,25%

(Годишни стапки на вкупни трошоци)

Метод на пресметка Пропорционален
Трошоци и провизии
  • 2% еднократна провизија на одобрениот кредит
  • 600,00 Денари за манипулативни трошоци и за разгледување на кредитното барање
Начин на користење на средствата Еднократно
Пенали за предвремено враќање 0% од предвреме вратениот износ
Обезбедување

До 2 жиранти

 


Калкулатор за кредити
Износ на кредитот
Годишна каматна стапка %
Број на рати
Месечна рата
*Калкулаторот е информативен.
За точна пресметка ве молиме обратете се во најблиската експозитура