Пензионерски кредит

Износ на кредитот До 300.000 мкд
Kаматна стапка

11% фиксна


(Годишни стапки на вкупни трошоци)

Рок на враќање

До 60 месеци

Трошоци
  • 2% на одобрен износ + 600 мкд
  • БЕЗ надомест за предвремена отплата
Обезбедување
  • До 180.000 мкд со гарант
  • Од 180.001 мкд до 300.000 мкд - еден жирант  
Критериуми

Клиенти со возраст до максимално 70 години, вклучувајќи го периодот за отплата на кредитот.
Дополнителни приходи кои можат да се документираат се земаат во предвид при оценка на кредитоспособноста на клиентите по оценка на Банката.

Документи
  • Апликација за потрошувачки кредит;
  • Потврда за вработување и лични примања, Согласност за АЗ и АЗ за гарант/жирант;
  • Документ за лична идентификација;
  • Останата документација по барање на Банката.
 

Калкулатор за кредити
Износ на кредитот
Годишна каматна стапка %
Број на рати
Месечна рата
*Калкулаторот е информативен.
За точна пресметка ве молиме обратете се во најблиската експозитура