ПРАВНИ ЛИЦA
БАНКАРСКИ СМЕТКИ

2.1.

Отварање на сметка

2.1.1.

отварање на сметка во мкд

без провизија

2.1.2.

отварање девизна сметка

без провизија

2.1.3.

Отварање на наменска сметка согласно законската регулатива (нотари, извршители, игри на среќа)

200,00 мкд

2.1.4.

Итно отварање на сметка (со генерирање на пратка во КИБС)

200,00 мкд

2.1.5

Итно отварање на сметка преку која се сервисира орочен депозит

без провизија

2.2.

Водење на сметка

2.2.1.

Месечен надомест за одржување на сметка во мкд

a)

сметка која има 1 извод месечно

15,00 мкд

б)

сметка која има до 2-10 изводи месечно

210,00 мкд

в)

сметка која има над 10 изводи месечно

600,00 мкд

2.2.2.

Месечен надомест за одржување на сметка во валута за правни лица

а)

сметка без месечен промет

   без провизија

б)

сметка со реализиран промет

 20,00 мкд

2.2.3.

Барање за измена на податоци на сметката (статусни промени и спесимени на потписи)

200,00 мкд

2.2.4.

Активирање на неактивна сметка

500,00 мкд еднократно

2.2.5

Надомест за одржување на неактивни сметки*
* Неактивна сметка е трансакциска сметка на која има износ еднаков или помал од 300 денари и притоа нема никакви операции по иницијатива или во корист на носителот на сметката за период поголем или еднаков од 24 месеци.

во висина на расположивото салдо по сметка, а макс. 300,00 мкд годишно

2.3.

Затварање на сметка

2.3.1.

затварање на сметка  во мкд по барање на клиентот правно лице

1.000,00 мкд

2.3.2.

затварање на девизна сметка по барање на клиентот

200,00 мкд

2.3.3.

затварање на сметки согласно судско решение и решение за оставинска постапка

макс. 1.000,00 мкд


ТРАНСАКЦИИ ВО ЕФЕКТИВА

3.1.

Трансакции со ефектива во мкд

3.1.1.

уплата на ефектива на сметка на клиентот

 

a)

до 11 часот

без провизија

б)

по 11 часот

до 0,06% мин.20,00 мкд

3.1.2.

исплата на ефектива од сметка на клиентот

до 0,35% мин. 50,00 мкд

3.2.

Трансакции со ефективни странски средства

3.2.1.

резиденти

а)

уплати

до 0,25% мин. 500,00 мкд

б)

исплати

до 0,35% мин.500,00мкд

в)

Исплата на ефектива од орочен депозит

на денот на достасување или со најава од најмалку 2 дена

без провизија

пред денот на достасување (раскинување на договор за депозит)

0,35%  за износи над 5.000,00 Евра

3.3.

Други трансакции со ефектива

3.3.1.

проверка на исправност на банкнотите

100,00 мкд

3.3.2.

замена на оштетени ефективни средства

стварни трошоци

3.4.

Купопродажба на странска ефектива

3.4.1.

Купопродажба на странска ефектива

без провизија

3.5.

Продажба на ефектива на друга банка

3.5.1.

Продажба на ефектива на домашна банка во девизи за трансфер во странска банка

по договор

3.5.2.

Размена на ефектива со домашна  банка во мкд

0,05%-0,18% на база на реципроцитет

Забелешки

1.

За исплата на износи над 1,0 мил. МКД или противвредност, задолжителна е предходна најава на исплатата од минимум 2 дена. За ненајавените износи при исплата, Банката наплаќа дополнителни 0,1 процентен поен од тарифата по соодветните тарифни броеви. Најавата не важи за исплата на орочените депозити на денот на достасување.

2.

За уплата на износи над 1,0 мил. МКД или противвредност, во време после 14,00 часот во текот на денот, Банката наплаќа 0,1% провизија за уплатата.


ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА

4.1.

Интерни плаќања во Банката

4.1.1.

Плаќање од сметка на ПЛ во корист на Банката и на сметка на друг клиент во Банката

а)

налог до 10.000,00 денари

20,00 мкд

б)

налог над 10.001,00 денари

30,00 мкд

в)

налог доставен на медиум/плата

4,00 мкд

4.2.

Меѓубанкарски плаќања

4.2.1.

Големо и итно плаќање преку MIPS од сметки на ПЛ

a)

налог доставен на хартија

250,00 мкд

б)

налог доставен на медиум/плата

100,00 мкд

4.2.2.

Плаќање преку KIBS од сметка на ПЛ

a)

налог до 10.000,00 денари

35,00 мкд

б)

налог над 10.001,00 денари

45,00 мкд

в)

налог доставен на медиум/плата

23,00 мкд

4.3.

Останати услуги во ПП во земјата

4.3.1.

Извршување на судски одлуки, извршни решенија и други налози за наплата

1.200,00 мкд

4.3.2.

Извршување на акцептен налог

200,00 мкд

4.3.3.

Блокада/деблокада/исправка

250,00 мкд - по ставка

4.3.4.

Специфични барања со испраќање пораки во MИПС

100,00 мкд + стварни трошоци

4.3.5.

Специфични барања со испраќање пораки во KИБС

100,00 мкд + стварни трошоци

4.3.6.

Каматна листа по судски одлуки, извршни решенија и други налози за наплата 

50,00 мкд по пресметка

4.3.7

Преглед за Управа за јавни приходи

150,00 мкд од извештај

4.3.8

Доставување податоци по барање на даночни извршители

 

a)

до 10 побарани податоци за ЕДБ/ЕМБГ

300,00 мкд

б)

од 11-100 побарани податоци за ЕДБ/ЕМБГ

600,00 мкд

в)

од 101-500 побарани податоци за ЕДБ/ЕМБГ

1.000,00 мкд

г)

над 500 побарани податоци за ЕДБ/ЕМБГ

1.500,00 мкд

4.3.9

Делумно извршување на Решение

 

а)

налог преку МИПС

250,00 мкд

б)

налог преку КИБС

100,00 мкд

4.3.10

Задолжница

 

а)

Извршување на задолжница

1.000,00 мкд

б)

Поднесување на задолжница за наплата (надоместокот за поднесување се наплаќа од доверителот, поднесител на задолжницата)

500,00 мкд

в)

Повлекување на задолжница од страна на доверителот (надоместокот за повлекување се наплаќа од доверителот)

500,00 мкд

4.3.11

Потврда со детали за блокади по сметка

500,00 мкд по потврда плус 50,00 по податок за поединечно решение

4.3.12

Враќање на примен налог до Извршител неправилно пополнет

400,00 мкд


ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

5.1.

Плаќања-Носто дознаки

5.1.1.

во корист на сметка во Банката

0,15% мин. 500,00 мкд

5.1.2.

во корист на сметка во друга банка

до 0,30% мин. 500,00 мкд

a)

во корист на ПИБ АД Софија

до 0,25% мин. 500,00 мкд

5.1.3.

измена на инструкции

500,00 мкд

5.1.4.

SWIFT трошок

250,00 мкд

5.1.5.

Трошоци на странски банки

а)

SHA/BEN

соодветно на Тарифа т.5.1

б)

OUR

 

правни лица до 2.000,00 еур

20,00 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРМ

 

правни лица над 2.001,00 еур

30,00 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРМ

5.1.6

Враќање на прилив на барање на клиентот од времена сметка на клиентот

до 0,30% мин. 500,00 мкд

5.2.

Условени дознаки

5.2.1.

Условени дознаки

0,40% мин. 500,00 мкд

5.3.

Наплати - Лоро дознаки

5.3.1.

од странска банка

до 0,10% мин. 300,00 мкд

5.3.2.

од домашна банка

до 0,10% мин. 300,00 мкд

a)

сопствени девизи од друга домашна банка

без провизија

5.3.3.

од девизна сметка во Бнаката - интерен промет

0,10% мин. 300,00 мкд

5.3.4.

во корист на резидент - клиент на друга домашна банка

 

a)

до 1.500,00 Евра

180,00 мкд

б)

од 1.500,00-30.000,00 Евра

0,10%

в)

над 30.000,00 Евра

1.800,00 мкд

5.3.5.

мкд прилив за резидент од нерезидент преку мкд сметката на УНИБанка

0,1% мин.100,00 мкд

5.3.6

Нераспределен девизен прилив во предвидениот законски рок

300,00 мкд

5.3.7

Пренос на прилив на исплатна банка во РМ (SHA)

 

а)

до 5.000 еур

615,00 мкд

б)

од 5.000 -10.000 еур

915,00 мкд

в)

над 10.000 еур

0,1% мин. 915,00 мкд макс. 6.000,00 мкд

5.4.

Останати услуги во ПП во странство

5.4.1.

Канселирање на плаќање по барање на клиент

500,00 мкд + стварни трошоци

5.4.2.

Итно плаќање

0,05% мин. 200,00 мкд

a)

Итно плаќање кон ПИБ-Софија (низ системот ПИБ-УНИБанка)

без провизија

5.4.3.

Истраги во странство на барање на клиент

а)

по ностро дознаки

1.200,00 мкд + стрварни трошоци

б)

по лоро дознаки

1.200,00 мкд

5.4.4.

Изготвување со кредитни пријави - известувач клиент на Банката

4.000,00 мкд + ДДВ

5.4.5.

Реализација по кредитни пријави - известувач клиент на Банката

500,00 мкд + ДДВ

5.4.6.

Грешен и непостоечки IBAN

500,00 мкд

5.4.7.

Враќање на прилив по рекламација од Банката

20,00 ЕУР

5.4.8

Изработка на работен текст на акредитив/гаранција – се наплаќа само во случај да не се издаде инструментот

1.000,00 мкд

 


ДЕВИЗНИ АКРЕДИТИВИ

8.1.

Ностро акредитиви, откриени од Банката

8.1.1.

Предавизо

1.000,00 мкд

8.1.2.

со положено покритие во висина на акредитивот

0,50% тримесечно мин. 1.000,00 мкд

8.1.3.

со други инструменти на обезбедување

до 1,25% тримесечно мин. 1.000,00 мкд

8.1.4.

конфирмиран акредитив

по договор

8.1.5.

измена на услови

1.000,00мкд + стварни трошоци

8.1.6.

SWIFT трошок

500,00 мкд

8.1.7.

Канселирање пред истекот на рокот

2.000,00 мкд

8.1.8.

Плаќање по примени документи со отстапки (провизијата е на терет на странската банка)

4.500,00 мкд

8.1.9.

Административен трошок за разгледување на барање за издавање на ностро акредитиви

согласно тарифа од т. 8.1.1.

8.2.

Лоро акредитиви, отворени во УНИБанка од други банки

    8.2.1.

Предавизо

500,00 мкд

8.2.2.

Нотификација

0,10% мин. 300,00 мкд

8.2.3.

Конфирмација со покритие на странска банка

0,50% мин. 800,00 мкд тримесечно  + стварни трошоци

8.2.4.

Измена

500,00 мкд + стварни трошоци

8.2.5.

Превземање и обработка на документи

0,20% мин. 500,00 мкд + стварни трошоци

8.2.6.

Наплата на акредитив

0,20% мин. 500,00 мкд

8.2.7.

Каселирање пред истекот на рокот

3.000,00 мкд

8.2.8.

Вратени презентирани нередовни документи за исправка

1.500,00 мкд

8.2.9

Испраќање на документи со отстапки на ризик на корисникот

0,10% мин. 2.000,00 мкд

8.2.10

Пренос на акредитив

0,10%  + стварни трошоци

8.2.11

Пренос (промена) на корисникот на акредитивот

по договор

8.2.12

Форфетирање на акредитив

по договор


ГАРАНЦИИ ОД/ВО СТРАНСТВО

9.1.

Ностро гаранции, издадени од Банката

9.1.1.

со положено покритие во висина на гаранцијата

до 0,60% мин. 2.000,00 мкд тримесечно + стварни трошоци

9.1.2.

со други инструменти за обезбедување

до 1,50% мин. 3.000,00 мкд тримесечно  + стварни трошоци

9.1.3.

конфирмирани гарансии од Банката

по договор

9.1.4.

измена на условите

1.500,00 мкд

9.1.5.

издавање на супергаранција

по договор мин.1,00% макс. 3,00% тримесечно

9.1.6.

Административен трошок за разгледување на барање за издавање на ностро гаранции

согласно тарифа од т. 8.1.1.

9.1.7.

Провизија за протест на ностро гаранции

1.500,00 мкд

9.2.

Лоро гаранции, отворени од други банки

9.2.1.

Нотификација (без обврска)

0,10% мин. 1.000,00 мкд тримесечно  + стварни трошоци

9.2.2.

Нотификација (со превземена обврска)

1,00% мин. 1.000,00 мкд тримесечно  + стварни трошоци

9.2.3.

Проследување на гарантни писма

600,00 + стварни трошоци

9.2.4.

Превземање и манипулација со документи по гаранцијата

0,20% мин. 800,00 мкд + стварни трошоци

9.2.5.

Наплата на гаранција

0,20% мин. 500,00 мкд + стварни трошоци

9.2.6.

Измена на условите на гаранцијата

1.500,00 мкд

9.2.7.

Канселирање пред истекот на рокот

3.000,00 мкд


ФИЗИЧКИ ЛИЦА
СМЕТКИ

13.1

Трансакциски сметки

 

13.1.1

Отварање на денарска / девизна сметка
Итно отварање на МКД сметка (со генерирање на пратка во КИБС)

Без провизија
100,00 мкд

13.1.2

Месечно одржување на сметка кое вклучува:

 • Месечно одржување на мкд и валутни сметки

        (за сметки со 2 и повеќе изводи месечно)

 • Дебитни картичи (MasterCard и Visa)
 • Достава на изводи на е-маил

 

30,00 мкд

13.1.3

Одржување на неактивна сметка

300,00  мкд годишно


КЕШ ТРАНСАКЦИИ

 

 

МКД

СТРАНСКА ВАЛУТА

14.1

Уплата

Без провизија

Без провизија

14.2

Исплата

0,10% мин. 17,00 мкд

0,35% за износи над 5.000 ЕУР

14.3

Исплата од орочен депозит

Без провизија

Без провизија

14.4

Предвремена исплата на орочен депозит

0,10% мин. 17,00 мкд

0,35% за износи над 5.000 ЕУР


БЕЗГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ

15.1

ПЛАЌАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА

 

 

15.1.1

Интерни плаќања

 • до 10.000 мкд
 • над 10.000 мкд

 

 

15,00 мкд
25,00 мкд

15.1.2

МИПС

 

200,00 мкд

15.1.3

КИБС плаќања

 • до 10.000 мкд
 • над 10.000 мкд

 

 

30,00 мкд
40,00 мкд

15.2

ПЛАЌАЊЕ ВО СТРАНСТВО

 

 

15.2.1

ПРИЛИВИ

 

 

15.2.1.1

По основ на плата и пензија

Без провизија

15.2.1.2

По други основи

0,1% мин. 300,00 мкд

15.2.2

ПЛАЌАЊА

 

 

15.2.2.1

Интерни плаќања

 

0,15% мин. 500,00 мкд

15.2.2.2

Меѓубанкарски плаќања

BEN/SHA

0,30% мин. 500,00 мкд

 

 

OUR

+ 15 еур до 2.000,00 еур
+ 25 еур од 2.001,00 еур

15.2.2.3

SWIFT

 

250,00 мкд

15.2.2.4

Измена на инструкции

 

500,00 мкд

15.2.2.5

Итно плаќање (валута Т+0)

 

0,05% мин 200,00 мкд


ОСТАНАТИ ПРОВИЗИИ

18.1

Измени на податоци на сметка, картичка

100,00 мкд

18.2

Затварање на трансакцицска сметка

200,00 мкд

18.3

Извршување на судски одлуки, извршни решенија

1.200,00 мкд + 50,00 мкд по каматна пресметка

18.4

Блокада, деблокада, исправка на решение

250,00 мкд по ставка

 

Делумно извршување на решение

 • КИБС
 • МИПС

 

100,00 мкд
250,00 мкд

18.5

Повлекување на налог доставен по КИБС

150,00 мкд

18.6

Враќање на нераспределен прилив

0,30% мин. 500,00 мкд

18.7

Прилив на девизи по основ на пензии од домашни банки

50,00 мкд по прилив

18.8

Нераспределен девизен прилив во законски рок

Дополнителни 300,00 мкд

18.9

Рекламации и канселирање за меѓународни плаќања

1.200,00 мкд + странски трошоци

18.10

Изнајмување сефови

 • Мал сеф
 • Голем сеф

 

250,00 мкд месечно или 2.500,00 годишно
350,00 мкд месечно или 3.500,00 годишно

18.11

Копија од документи, заверки и изводи

50,00 мкд по страна

18.12

Потврди по барање на клиент

400,00 мкд

18.13

Пресметки на камата по барање на клиент

200,00 мкд

18.14

Преглед за Управа за јавни приходи

150,00 мкд од извештај

18.15

Регистрација и користење на електронско банкарство

Без провизија

18.16

Регистрација и користење на мобилно банкарство

Без провизија

18.17

Мобилен Токен UNI Token

Без провизија

18.18

Реиздавање и Деблокада на ПИН на Мобилен Токен UNI Token и Реиздавање на лозинка за ел.банкарство

300,00 мкд


ПЛАЌАЊЕ ВО КЕШ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ НЕМААТ СМЕТКА ВО УНИБАНКА

19.1

Интерни Плаќања

 • Кон сметка на Банката
 • Кон сметка на правни лица
 • Кон сметка на физички лица

 

20,00 мкд
35,00 мкд
10,00 мкд

19.2

Меѓубанкарски плаќања преку MИПС

250,00 мкд

19.3

Меѓубанкарски плаќања преку КИБС

 • До 5.000 мкд
 • Над 5.000 мкд

 

35,00 мкд
70,00 мкд

19.4

Уплати за државјанство

50,00 мкд


НEРЕЗИДЕНТИ

20

Отварање сметка на нерезидент

Без провизија

20.1

Месечен надомест за одржување на сметка во мкд на нерезиденти

 

а)

За правни лица

 

 

сметка која има 1 извод месечно

15,00 мкд

 

сметка која има повеќе од 1 извод месечно

300,00 мкд

б)

За физички лица

 

 

сметка која има 1 извод месечно

15,00 мкд

 

сметка која има повеќе од 1 извод месечно

100,00 мкд

20.2

Месечен надомест за одржување на сметка во валута за нерезиденти

 

а)

За правни лица

 

 

сметка без месечен промет

Без провизија

 

сметка со реализиран месечен промет

5 еур

б)

За физички лица

 

 

сметка без месечен промет

Без провизија

 

сметка со реализиран месечен промет

2 еур

20.3

Трансакции со ефектива во мкд на сметки на нерезиденти (правни и физички лица)

 

 

уплати (согласно законска регулатива)

до 0,25% мин.500,00мкд

 

исплати

до 0,35% мин.500,00мкд

20.4

Трансакции со ефективни странски средства  на нерезиденти (правни и физички лица)

 

а)

уплати- освен уплати за орочени депозити

до 0,25% мин.500,00мкд

б)

исплати

до 0,35% мин.500,00мкд

в)

Исплата на ефектива од орочен депозит

 

 

на денот на достасување или со најава од најмалку 2 дена

без провизија

 

пред денот на достасување (раскинување на договор за депозит)

0,35%  за износи над 5.000,00 Евра

20.5

Плаќања на нерезиденти

 

 

Мегубанкарски плаќања

0,15% мин. 150,00 мкд

 

Интерни плаќања

0,15% мин. 25,00 мкд

20.6

Плаќањe на резиденти во корист на нерезиденти

 

 

Мегубанкарски плаќања

0,15% мин. 150,00 мкд

 

Интерни плаќања

0,15% мин. 100,00 мкд


ДРУГИ ОДРЕДБИ

21.

MoneyGram ТРАНСАКЦИИ

21.1

Измени на податоци по MoneyGram трансакции

500,00 мкд

21.2

Тарифа MoneyGram

 

 

0.01 - 50.00 еур

430.00 мкд

 

50.01-150.00 еур

810,00 мкд

 

150.01-300.00 еур

950.00 мкд

 

300.01 – 450.00 еур

1,250.00 мкд

 

450.01 – 600.00 еур

1,860.00 мкд

 

600.01 – 750.00 еур

2,480.00 мкд

 

750.01 – 900.00 еур

2,790.00 мкд

 

900.01 – 1,300.00 еур

3,720.00 мкд

 

1,300.01 – 1,900.00 еур

5,580.00 мкд

 

1,900.01 – 2,500.00 еур

7,130.00 мкд

23

ТРАНСАКЦИИ СО ЧЕКОВИ И МЕНИЦИ ВО ДЕВИЗИ

23.1.

Инкасо на чекови влечени на други банки

23.1.1.

Инкасо на чекови влечени на други банки

0,50% мин. 1.000,00 мкд + стварни трошоци

23.1.2

Откуп на патнички чекови

a)

кога корисникот е клиент на Банката

1,50% мин. 1.000,00 мкд + стварни трошоци

б)

кога корисникот не е клиент на Банката

2,00% мин.1.000,00 мкд + стварни трошоци

23.2.

Инкасо на чекови влечени на Банката

6.2.1.

кога корисникот е клиент на Банката

0,40% мин. 500,00 мкд

6.2.2.

кога корисникот не е клиент на Банката

0,50% мин. 700,00 мкд

23.3.

Издавање на чекови

6.3.1.

кога корисникот е клиент на Банката

0,40% мин. 500,00 мкд

6.3.2.

кога корисникот не е клиент на Банката

0,50% мин. 700,00 мкд

23.4.

Испорака и прием на меници во/од странство

a)

без протест

0,30% мин. 600,00 мкд

б)

со протест

0,60% мин. 1.000,00 мкд

23.5.

Инкасо на документи

6.5.1.

Инкасо на стокови документи (лори и ностро)

0,40% мин. 500,00 мкд

24

НАДОМЕСТОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО

24.1

Регистрација и користење на електронско банкарство

 без провизија

24.2

Токен за ел.банкарство – рок за издавање 3 дена

 2.500,00 мкд

24.3

Токен за ел.банкарство – рок за издавање 1 ден

3.000,00 мкд

24.4

Обновување на дигитален сертификат за клиенти кои не реализирале трансакција преку ел.банкарство во последната година

Согласно т.бр. 7.3.5. плус 2.000,00 мкд

24.5

Обнова на дигитален сертификат

 

a)

со период на важност од една година

1.500,00 мкд

б)

со период на важност од две години

2.000,00 мкд

24.6

Деблокада на дигитален сертификат

 300,00 мкд

24.7

Реиздавање на дигитален сертификат

 300,00 мкд

24.8

Поништување на дигитален сертификат

 600,00 мкд

24.9

Печатење на изводи во хартиена форма за корисници на ел.банкарство

50,00 мкд по извод

24.10

Регистрација и користење на мобилно банкарство

без провизија

24.11

Издавање на мобилен токен

без провизија


ОСТАНАТИ УСЛУГИ

27.1

Извештај за солвентност од сметката за плаќање на клиентот

300,00 мкд

27.2

Извештај за податоци по барање од нотар за водење на оставинска постапка

300,00 мкд

27.3

Пресметка на камата по барање на клиент

200,00 мкд

27.4

Останати пoтврди по барање на клиент

300,00 мкд

27.5

Извештај за движење на денарска сметка

150,00 мкд

27.6

Извештај за движење на девизна сметка

150,00 мкд

27.7

Надомест за копија од документ од Банката

50,00 мкд по страна

 27.8

Заверка на податоци

100,00 мкд