Електронското банкарство - Тарифа за правни лица

 

7.1. Услуги на правни лица
7.1.1. Налози по МИПС 90,00 мкд
7.1.2. Налози по КИБС  
а) до 10.000,00 мкд 12,00 мкд
б) над 10.001,00 мкд 17,00 мкд
7.1.3. Налози преку интерен клиринг  
а) до 10.000,00 мкд 8,00 мкд
б) над 10.001,00 мкд 12,00 мкд
в) кон банката без надомест
7.1.4. Плата со ПП53/ цена по поединечен налог  
а) Интерни 3,00 мкд
б) КИБС 11,00 мкд
в) МИПС 80,00 мкд
7.1.5. Месечен надомест  0,00 мкд

 

7.3. Еднократен трошок за приклучок (физички и правни лица)
7.3.1 Вклучување кон системот на електронско банкарство  без надомест
7.3.2 Издавање на квалификуван дигитален сертификат на БСЕП уред (токен) со период на важност во две години  2.100,00 мкд
7.3.3 Обнова на дигитален сертификат
а) со период на важност од една година 1.500,00 мкд
б) со период на важност од две години 2.000,00 мкд
7.3.4 Деблокада на дигитален сертификат  300,00 мкд
7.3.5 Реиздавање на дигитален сертификат  300,00 мкд
7.3.6 Поништување на дигитален сертификат  600,00 мкд