Електронското банкарство - Тарифа за правни лица

 

7.1. Услуги на правни лица
7.1.1. Налози по МИПС 90,00 мкд
7.1.2. Налози по КИБС  
а) до 10.000,00 мкд 12,00 мкд
б) над 10.001,00 мкд 17,00 мкд
7.1.3. Налози преку интерен клиринг  
а) до 10.000,00 мкд 8,00 мкд
б) над 10.001,00 мкд 12,00 мкд
в) кон банката без надомест
7.1.4. Плата со ПП53/ цена по поединечен налог  
а) Интерни 3,00 мкд
б) КИБС 11,00 мкд
в) МИПС 80,00 мкд
7.1.5. Месечен надомест  0,00 мкд

 

7.3. Надоместоци за користење на услугата електронско банкарство
7.3.1 Вклучување кон системот на електронско банкарство без надомест
7.3.2 Токен за ел.банкарство – рок за издавање 3 дена 2.500,00 мкд
7.3.3 Токен за ел.банкарство – рок за издавање 1 ден 3.000,00 мкд
7.3.4 Обновување на дигитален сертификат за клиенти кои не реализирале трансакција преку ел.банкарство во последната година Согласно т.бр. 7.3.5. плус 2.000,00 мкд
7.3.5 Обнова на дигитален сертификат  
a) со период на важност од една година 1.500,00 мкд
б) со период на важност од две години 2.000,00 мкд
7.3.6 Деблокада на дигитален сертификат 300,00 мкд
7.3.7 Реиздавање на дигитален сертификат 300,00 мкд
7.3.8 Поништување на дигитален сертификат 600,00 мкд
7.3.9 Печатење на изводи во хартиена форма за корисници на ел.банкарство 50,00 мкд по извод