Електронското банкарство - Тарифа за физички лица

 

7.2. Услуги на физички лица
7.2.1. Налози по МИПС 100,00 мкд
7.2.2. Налози по КИБС  
а) до 10.000,00 мкд 10,00 мкд
б) над 10.001,00 мкд 15,00 мкд
7.2.3. Налози преку интерен клиринг  
а) интерни плаќања  
  до 10.000,00 мкд без надомест
  над 10.001,00 мкд 5,00 мкд
б) кон банката без надомест
7.2.4. Режиски трошоци-Договор без надомест
7.2.5. Месечен надомест  0,00 мкд

 

7.3. Еднократен трошок за приклучок (физички и правни лица)
7.3.1 Вклучување кон системот на електронско банкарство  без надомест
7.3.2 Издавање на квалификуван дигитален сертификат на БСЕП уред (токен) со период на важност во две години  2.100,00 мкд
7.3.3 Обнова на дигитален сертификат
а) со период на важност од една година 1.500,00 мкд
б) со период на важност од две години 2.000,00 мкд
7.3.4 Деблокада на дигитален сертификат  300,00 мкд
7.3.5 Реиздавање на дигитален сертификат  300,00 мкд
7.3.6 Поништување на дигитален сертификат  600,00 мкд