Електронското банкарство - Тарифа за физички лица

 

7.2. Услуги на физички лица
7.2.1. Налози по МИПС 100,00 мкд
7.2.2. Налози по КИБС  
а) до 10.000,00 мкд 10,00 мкд
б) над 10.001,00 мкд 15,00 мкд
7.2.3. Налози преку интерен клиринг  
а) интерни плаќања  
  до 10.000,00 мкд без надомест
  над 10.001,00 мкд 5,00 мкд
б) кон банката без надомест
7.2.4. Режиски трошоци-Договор без надомест
7.2.5. Месечен надомест  0,00 мкд

 

7.3. Надоместоци за користење на услугата електронско банкарство
7.3.1 Вклучување кон системот на електронско банкарство без надомест
7.3.2 Токен за ел.банкарство – рок за издавање 3 дена 2.500,00 мкд
7.3.3 Токен за ел.банкарство – рок за издавање 1 ден 3.000,00 мкд
7.3.4 Обновување на дигитален сертификат за клиенти кои не реализирале трансакција преку ел.банкарство во последната година Согласно т.бр. 7.3.5. плус 2.000,00 мкд
7.3.5 Обнова на дигитален сертификат  
a) со период на важност од една година 1.500,00 мкд
б) со период на важност од две години 2.000,00 мкд
7.3.6 Деблокада на дигитален сертификат 300,00 мкд
7.3.7 Реиздавање на дигитален сертификат 300,00 мкд
7.3.8 Поништување на дигитален сертификат 600,00 мкд
7.3.9 Печатење на изводи во хартиена форма за корисници на ел.банкарство 50,00 мкд по извод