Тарифа за кредитни аранжмани на физички лица

16.

КРЕДИТНИ АРАНЖМАНИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

16.1.

Административни трошоци за разгледување и обработка на барање за пласман

16.1.1.

Ненаменски потрошувачки кредити

 

16.1.2.

Ненаменски потрошувачки кредити со валутна клаузула EUR

5 еур во денарска противвредност еднократно

16.1.3.

Ненаменски потрошувачки кредити со валутна клаузула USD

6 усд во денарска противвредност еднократно

16.1.4.

Ненаменски потрошувачки денарски кредити

до 600 мкд еднократно согласно соодветен продукт

16.1.5.

Наменски потрошувачки денарски кредити

до 600 мкд еднократно согласно соодветен продукт

16.1.6.

Хипотекарни /станбени/кредити за деловен простор со валутна клаузула/денарски кредити

до 50 еур во денарска противвредност/3.075 мкд еднократно согласно соодветен продукт

16.1.7.

Рамковни револвинг кредити

до 50 еур во денарска противвредност еднократно согласно соодветен продукт

16.1.8.

Автомобилски кредити

до 1.800 мкд еднократно

16.1.9.

Банкарска гаранција на физичко лице

1.230 мкд еднократно  

16.1.10.

Дозволено пречекорување по сметки

без провизија

16.1.11.

Револвинг лимит за кредитна картичка

без провизија

16.2.

Надомест за одобрување на пласман

16.2.1.

Ненаменски потрошувачки кредити

до 2,50% еднократно од одобрениот износ согласно соодветен продукт

16.2.2.

Наменски потрошувачки кредити

до 2,00% еднократно од одобрениот износ согласно соодветен продукт

16.2.3.

Станбени, хипотекарни кредити и кредити за деловен простор

до 2,00% еднократно од одобрениот износ согласно соодветен продукт

16.2.4.

Автомобилски кредити

од 1,00% еднократно од одобрениот износ

16.2.5.

Дозволено пречекорување на сметка

без надомест

16.2.6.

Банкарска гаранција на физичко лице

од 0,20% месечно на износот на гаранцијата или минимум 1.200 мкд

16.2.7.

Револвинг лимит за кредитна картичка

без надомест

16.3.

Надомест за резервација

16.3.1.

Рамковни револвинг кредити

од 0,50% годишно на висината на одобрената рамка

16.4.

Надомест за предвремено враќање на кредитот

16.4.1.

Ненаменски потрошувачки кредити

без провизија

16.4.2.

Наменски потрошувачки кредити

без провизија

16.4.3.

Станбени, хипотекарни кредити и кредити за деловен простор

без провизија за предвремена отплата од сопствени средства;                                                                                                      5,00% од предвремено вратениот износ при рефинансирање со кредит од друга банка

16.4.4.

Автомобилски кредити

без провизија

16.4.5.

Дозволено пречекорување на сметка

без провизија

 

17.

ДРУГИ ПРОВИЗИИ

17.1.

Други провизии поврзани со кредити

17.1.1.

Надомест за испратена опомена

а

 - опомена I

100 мкд

б

 - опомена II

400 мкд

в

 - опомена III

600 мкд

17.1.2.

Надомест за активирање на обезбедување (кредитокорисник и гарант)

300 мкд

17.1.3.

Надомест за активирање на обезбедување залог (подвижен и недвижен имот)

9.000 мкд

17.1.4.

Надомест за администрирање на кредити

Без надомест

17.1.5.

Надомест за сервисирање заради неуредно враќање на обврски по кредити

Без провизија

17.1.6.

Надомест за ангажираност за кредити

2%

17.1.7.

Барање за промена на постоечки параметри по одобрен потрошувачки кредит/ банкарска гаранција на физичко лице

 

600 мкд еднократно

17.1.8.

Барање за промена на постоечки параметри по одобрено дозволено пречекорување на сметка

300 мкд еднократно

17.1.9.

Барање за промена на постоечки параметри по одобрен станбен, хипотекарен, рамковен кредит

а

 - барање за промена на каматна стапка по одобрен станбен и хипотекарен кредит

0,5% од моменталната состојба на кредитот

б

 - останати барања за промена на постоечки параметри по одобрен станбен, хипотекарен, рамковен кредит

30 еур во денарска противвредност еднократно

17.1.10.

*Изјава за согласност за втор ред хипотека/ Изјава за делумно ослободување на залог (хипотека)

1.500 мкд

*При итна изработка на изјава, надоместот се  зголемува двојно од износот на основната тарифа.

17.1.11.

Проценка на:

а

 - станови

2.000 мкд – 3.000 мкд

б

 - индивидуални куќи

3.000 мкд – 4.500 мкд

в

 - деловен простор (локали, адм.простор)

4.000 мкд – 5.500 мкд

г

 - земјиште (ниви, градежно земјиште)

4.000 мкд – 5.500 мкд

д

 - деловни комплекси

по договор

ѓ

 - верификација на предмет (пресметка за идни градби)

3.500 мкд – 6.000 мкд

17.1.12.

Репроценка за потребите на Банката

Без надомест

17.1.13.

Репроценка, потребна по основ на доставено барање од клиентот за зголемување на износ на постоечки пласман

 

1.000 мкд

17.1.14.

Анализа на проценка од надворешен проценител

1.000 мкд

17.1.15.

Обработка на документи за проценка

1.000 мкд

17.1.16.

*Надомест за останати потврди/изјави/согласности неспоменати во тарифата

600 мкд

*Легализација на имот/ Приватизација на имот/ Доградба/ Промена на сопственик / Давање на имотот како дар/ Промена на тек на градба/ Издавање на имотот под закуп/ Купопродажба/ Физичка делба/ Пренесување во Имотен лист и сл.

**При итна изработка на потврда/согласност/изјава, надоместот се  зголемува двојно од износот на основната тарифа.

17.1.17.

Надомест за останати потврди/ изјави/согласности на англиски јазик

1.500 мкд                              (дополнително на редовната тарифа)

17.1.18.

Надомест за реиздавање на согласност/изјава/потврда

500 мкд

17.1.19.

Администрација при задоцнето плаќање за корисниците на кредитни картички

60 мкд