Дозволени пречекорувања по трансакциска сметка

Дозволени пречекорувања по трансакциска сметка

УНИБанка АД одобрува Дозволени пречекорувања по трансакциски сметки за своите корпоративни клиенти со што дозволеното пречекорување може повеќекратно да се користи до определен лимит и рок.


Услови

  • износ: во зависност од потребите и бизнисот на клиентот;
  • рок:   6-12 месеци, со можност за пролонгирање на рокот;
  • каматна стапка: се договара во зависност од бизнисот, бонитетот на клиентот, понуденото обезбедување, очекуваните приливи од земјата и странство и другите деловни активности со Банката;
  • обезбедување: УНИБанка АД прифаќа секаков вид на понудено обезбедување доколку истото поседува документи за сопственост и проценка на неговата вредност  која би го покривала долгот кон Банката согласно дефинираните услови.

ДОКУМЕНТИ