Револвинг кредит кој се користи со MasterCard® бесконтактна кредитна картичка

Баратели за издавање на бизнис MasterCard® кредитна картичка можат да бидат фирми, кои активно работат со својата денарска и девизна сметка во УНИБанка. 


Услови

  • износ: во зависност од потребите и бизнисот на клиентот, видот и вредноста на обезбедувањето;
  • рок: до 12-24 месеци, со можност за пролонгирање на рокот;
  • каматна стапка: согласно постоечката Политика за каматни стапки на Банката;
  • обезбедување: УНИБанка АД прифаќа секаков вид на понудено обезбедување доколку истото поседува документи за сопственост и проценка на неговата вредност  која би го покривала долгот кон Банката согласно дефинираните услови.

ДОКУМЕНТИ

  • Образец: Барање за Mastercard®кредитна картичка
  • Образец: Изјава за поврзани субјекти
  • Образец: Изјава за семејна и материјална состојба