Акредитиви

Банката одобрува акредитиви на своите клиенти, кои може да бидат:

  • Конфирмирани
  • Неконфирмирани.