Трговија со метали и стакло

Продажно место

Адреса

Дејност

ЈАН МАРК Охрид ул. Јане Сандански бр.72, Охрид трговија со метали и стакло
ВЕДИ ФЕШН - ВЕДИ МЕТАЛ Кочани ул. Тодосија Паунов бр. 79, Кочани трговија со метална стока