Трговија со плочки, водовод и санитарија

Продажно место

Адреса

Дејност

ГУМНО КОМЕРЦ ул. Јане Сандански бб, Охрид трговија со плочки, водовод и санитарија
ГУМНО КОМЕРЦ Лескоец, Охрид трговија со плочки, водовод и санитарија
ГУМНО КОМЕРЦ бул. Туристичка бб, Охрид трговија со плочки, водовод и санитарија