Универзален наменски потрошувачки кредит

Универзален наменски потрошувачки кредит

Износ на кредитот До 120.000,00 мкд
Номинална каматна стапка

Референтна каматна стапка за благајнички записи објавена од НБРМ (за период од 01.01.2018 – 30.06.2018 = 3,25%) + 8 п.п.

(Годишни стапки на вкупни трошоци)

Метод на пресметка Пропорционален
Рок на враќање До 48 месеци.
Нaчин на користење на средствата Еднократно.
Начин на плаќање Со цел семејството полесно да ги планира месечните расходи, плаќањето на кредитот се врши во еднакви месечни ануитети. Дозволено е предвремено враќање на дел од главницата или на целата главница, само ако е најмалку во износ од еден месечени ануитети.
Обезбедување

Без жиранти
Административни забрани за износи над 60.000,00 мкд

 

Надомест за одобрување на кредитот
  • 3,00% еднократен надомест на одобрениот кредит (мин. 300,00 денари)
  • 600,00 денари административен трошок за разгледување и обработка на кредитното барање
Надомест за предвремено враќање  0% на предвреме вратената главница
Предоговарање на условите 600,00 денари за промена на услови

За овој кредит може да аплицира секој граѓанин кој истовремено ги исполнува следните услови:

  • Да е кредитоспособно физичко лице
  • Да е вработено по Договор на неопределено време или на определено време (минимум 6 месеци) или пензионер
Старосна граница Од 18 до 70 години, вклучувајќи го периодот за отплата на кредитот
Неопходен доход на кредитокорисникот

 Минимален нето доход од 9.000 МКД 

Неопходни документи

 

 

 

 


Калкулатор за кредити
Износ на кредитот
Годишна каматна стапка %
Број на рати
Месечна рата
*Калкулаторот е информативен.
За точна пресметка ве молиме обратете се во најблиската експозитура