Наменски кредит за инвестиција - поврат на средства од АФПЗРР со обезбедување жирант од ЈА или АД

Износ на кредитот До 600.000,00 мкд
(износот на кредит не смее да биде поголем од продажниот износ на профактурата  без ДДВ)
Kаматна стапка

9,5% фиксна

Рок на враќање

До 6 месеци со вклучен грејс период од 5 месеци (рокот во кој АФПЗРР би ги рефундирала средствата од направената инвестиција)

Трошоци
  • 2% на одобрен износ + 600 мкд
  • БЕЗ надомест за предвремена отплата
Обезбедување

Жирант вработен во Јавна администрација или Акционерско друштво

 
Критериуми

За овој кредит може да аплицира секој македонски граѓанин кој има склучено Договор за финансиска поддршка со АФПЗРР

Документи
  • Документи за потрошувачки кредит (обрасци на Банката)
  • Профактура за набавка на механизација
  • Договор  за финансиска поддршка (склучен меѓу кредитобарателот и АФПЗРР)
  • Документи за жирант (обрасци на Банката)
  • Образец  за исплата (дел од Договор за финансиска поддршка)
  • Важечки документ за лична идентификација.