Потрошувачки кредит

FLASH потрошувачки кредит, одобрување за 30 минути. 

Износ на кредитот До 1.200.000 мкд
Kаматна стапка

При одобрувањето, висината на каматната стапка е определена од висина на плата, соодносот на вкупни месечни задршки и вкупни месечни приходи на клиентот, како и од редовните месечни приливи (плати, закупнини) по сметката за плаќање на клиентот во Банката. Процентот на задолженост варира до 60% во зависност од висината на месечните примања и клиентската групa.

  • Од 4,75% фиксна за првите две години
  • 6,75% фиксна за останат период

  • СВТ од 6,27%

*Каматните стапки се различни за различните клиентски групи.


(Годишни стапки на вкупни трошоци)

Рок на враќање

До 95 месеци

Трошоци
  • од 1% на одобрен износ + 600 мкд
  • БЕЗ надомест за предвремена отплата
Обезбедување
  • до 1.200.000 мкд – без жиранти
  • Согласно кредитна анализа, Банката може да побара дополнително обезбедување - кредитоспособен жирант
Критериуми

Клиенти со возраст од минимум 18 години до максимално 70 години, вклучувајќи го периодот за отплата на кредитот.
Дополнителни приходи кои можат да се документираат се земаат во предвид при оценка на кредитоспособноста на клиентите по оценка на Банката.

Документи
 

При одобрување на потрошувачкиот кредит, на кредитокорисникот му се овозможува користење и на следните продукти, по доставено барање:

  • лимит на кредитна картичка и дозволено пречекорување до 4 (четири) месечни плати,
  • бесплатна дебитна картичка и мобилно банкарство.

Калкулатор за кредити
Износ на кредитот
Годишна каматна стапка %
Број на рати
Месечна рата
*Калкулаторот е информативен.
За точна пресметка ве молиме обратете се во најблиската експозитура