Потрошувачки кредит

FLASH потрошувачки кредит, одобрување за 30 минути. 

Износ на кредитот До 1.200.000 мкд
Kаматна стапка

При одобрувањето, висината на каматната стапка е определена од соодносот на вкупни месечни задршки и вкупни месечни приходи на клиентот, како и од редовните месечни приливи (плати, закупнини) по сметката за плаќање на клиентот во Банката, не пониски од 10.000,00 мкд

Клиенти со редовни месечни приливи (плати, пензии, закупнини) во Банката, не пониски од 10.000 мкд,  чиј однос помеѓу вкупните месечни задршки и вкупните месечни приходи e помал или еднаков на 50%, и имаат остаток на приходи еднаков или поголем од 6.000 мкд.

  • Од 6,5% фиксна за првите две години
  • 8,5% фиксна за останат период

Други клиенти

  • Од 8,2% фиксна за првите две години
  • 10,2% фиксна  за останат период


(Годишни стапки на вкупни трошоци)

Рок на враќање

До 95 месеци

Трошоци
  • од 1% на одобрен износ + 600 мкд
  • БЕЗ надомест за предвремена отплата
Обезбедување
  • До 600.000 мкд без жиранти
  • Од 600.001 мкд до 1.200.000 мкд - еден жирант или солемнизиран договор
Критериуми

Клиенти со возраст од минимум 18 години до максимално 70 години, вклучувајќи го периодот за отплата на кредитот.
Дополнителни приходи кои можат да се документираат се земаат во предвид при оценка на кредитоспособноста на клиентите по оценка на Банката.

Документи
 

При одобрување на потрошувачкиот кредит, на кредитокорисникот му се овозможува користење и на следните продукти, по доставено барање:

  • лимит на кредитна картичка до 100.000 мкд и дозволено пречекорување до 100.000 мкд,
  • бесплатно СМС известување и мобилно банкарство.

Калкулатор за кредити
Износ на кредитот
Годишна каматна стапка %
Број на рати
Месечна рата
*Калкулаторот е информативен.
За точна пресметка ве молиме обратете се во најблиската експозитура