Каматни стапки за ЛЕТЕН ДЕПОЗИТИсплата на камата по истекот на рочноста
рок
МКД
ЕУР
36 месеци
4,00% 2,50%