Тарифа за кредитни аранжмани за правни лица

6.

КРЕДИТНИ АРАНЖМАНИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

 

6.1.

Административни трошоци за разгледување и обработка на барање за пласман

6.1.1.

Висина на барањето за кредит

износ на провизија

а

 - до 1.000.000,00 денари

до 20 Евра во денарска противвредност

б

 - до 1.000.000,00 - 3.000.000,00 денари

до 50 Евра во денарска противвредност

в

 - до 3.000.000,00 - 6.000.000,00 денари

до 100 Евра во денарска противвредност

г

 - до 6.000.000,00 - 10.000.000,00 денари

до 150 Евра во денарска противвредност

д

 - над 10.000.000,00 денари

0,1%, макс. 500 Евра во денарска противвредност

6.2.

Провизија за ангажираност

6.2.1.

За кредити

2,00%

6.2.2.

За дозволено пречекорување на сметка

без провизија

6.3.

Надомест за одобрување на кредитните аранжмани (рамковни, конкретни договори)

6.3.1.

За кредитни аранжмани

износ на провизија

а

 - кредитни аранжмани со рок до 1 година

до 2,00% на годишно ниво

б

 - кредитни аранжмани со рок над 1 година

до 2,00% на годишно ниво

6.3.2.

За дозволено пречекорување на сметка 

 

а

  • дозволено пречекорување со рок до 1 година

до 2,00% на годишно ниво

б

  • дозволено пречекорување со рок над 1 година

до 2,00% на годишно ниво

6.3.3.

За кредити и дозволено пречекорување над 10.000.000,00 денари

по договор

6.3.4.

За итно одобрување на пласмани                                                     одобрување во рок од 1 работен ден или два работни дена при рок пократок од 6 работни часови

До 3.000 мкд - мин. 300 мкд

6.4.

Провизија за администрирање на пласмани на правни лица

6.4.1.

За кредити

а

за кредити до 3.000.000 мкд

до 1,50% на годишно ниво

б

за кредити над 3.000.001 мкд

до 1,00% на годишно ниво

6.5.

Провизија за предвремено враќање на кредитот

6.5.1.

Провизија за предвремено враќање на кредитот

до 3%по проценка на Банката

6.6.

Провизија за разгледување и издавање на банкарски гаранции и писма за намери

6.6.1.

Провизија за разгледување на барање за издавање на  гаранции (со исклучок на гаранција обезбедена со депозит)

соодветна тарифа од т. 8.1.1.

6.6.2.

Издавање на банкарска гаранција

износ на провизија

а

 - со парично покритие

до  0,20% месечно или мин. 1.000 мкд

б

 - со непарично покритие - гаранции за лицитација

до 0,25% месечно или мин. 1.000 мкд

в

 - со непарично покритие - останати гаранции

до 0,45% месечно или мин. 1.000 мкд

6.6.3.

Провизија за итни гаранции (издавање во рок од 1 работен ден)

до 3.000 мкд - мин. 300 мкд + месечна провизија

6.6.4.

Промена на условите на гаранцијата - без зголемување на износот или продолжување на рокот

до 1.500 мкд

6.6.5.

Зголемување на износот или продолжување на рокот

соодветна тарифа од т..8.6.2.

6.6.6.

Еднократен надомест за издавање на писмо за                                   намери со нагласен износ во текстот

3.000 мкд

6.6.7.

Еднократен надомест за издавање на банкарска референца

1.500 мкд

6.6.8

Провизија за протест на гаранција

3.000 мкд

6.6.9.

Надомест за издавање писмо за намери/банкарска референца на англиски јазик

1.500 мкд                                                   (дополнително на редовната тарифа)

6.7.

Провизија за есконтирање, авалирање, акцептирање на хартии од вредност

6.7.1.

Провизија за есконт на граѓански чекови

до 2,00%

6.7.2.

Провизија за авалирање и акцептирање на хартии од вредност

по договор

6.8.

Надомест за сервисирање на пласмани на правни лица

6.8.1.

Надомест за испратена прва опомена за достасани, а неизмирени обврски (доцнење од 20 до 60 дена)

500 мкд

6.8.2

Надомест за испратена втора опомена за достасани а неизмирени обврски (доцнење до 61 до 90 дена)

1.000 мкд

6.8.3.

Надомест за испратена трета опомена за достасани, а неизмирени обврски (доцнење над 91 дена)

1.500 мкд

6.8.4.

Надомест за известување за состојба на долг

1.500 мкд

а

  • надомест за известување за состојба на долг-итно (во рок од 1 работен ден или два работни дена при рок пократок од 6 работни часа)

3.000 мкд

6.8.5.

Надомест за издавање на книговодствени картици по кредитна партија

500 мкд

а

  • надомест за издавање на книговодствени картици по кредитна партија-итно итно (во рок од 1 работен ден или два работни дена при рок пократок од 6 работни часа)

1.000 мкд

6.8.6.

Надомест за сервисирање заради неуредно враќање на обврски од денарски кредити

0%

6.8.7.

Надомест за сервисирање заради неуредно враќање на обврски од девизни кредити и денарски кредити со валутна клаузула

0%

6.8.8.

Надомест за сервисирање заради неуредно враќање на обврски по бизнис картичка

100 мкд

6.8.9.

Надомест за издавање потврда за измирен долг

500 мкд

а

  • надомест за издавање потврда за измирен долг-итно итно (во рок од 1 работен ден или два работни дена при рок пократок од 6 работни часа)

1.000 мкд

6.8.10.

Надомест за активирање на меница

1.500 мкд

6.8.11.

Надомест за активирање на хипотека или залог

 

а

 - за кредитна изложеност до 3.000.000,00 денари

3.000 мкд

б

 - за кредитна изложеност од 3.000.001,00 - 15.000.000,00 денари

9.000 мкд

в

 - за кредитна изложеност над 15.000.001,00 денари

15.000 мкд

6.8.12

Надомест за издавање на изјава за согласност за втор ред хипотека

1.500 мкд

6.8.13

Надомест за активирање на административна забрана за жирант

500 мкд

6.8.14

Надомест за повторно активирање на административна забрана за жирант

500 мкд

6.8.15

Надомест за деактивирање на административна забрана за жирант

500 мкд

6.8.16

Надомест за реиздавање на согласност/изјава/потврда

500 мкд

6.9.

Други надоместоци

6.9.1.

Надомест за активирана административна забрана на плата/Согласност за ставање на административна забрана на плата на жирант

100,00 мкд

6.9.2.

Надомест за копија од документ од Банката

50 мкд по страна

6.9.3.

Потврди по барање на клиент

а

  • потврда за состојба на кредит и потврда за затворен кредит

400 мкд

б

  • останати*  потврди (изјави/согласности)

600 мкд

* Легализација на имот/ Приватизација на имот/ Доградба/ Промена на сопственик / Давање на имотот како дар/ Промена на тек на градба/ Издавање на имотот под закуп/ Купопродажба/ Физичка делба/ Пренесување во Имотен лист.

Надоместот за итна изработка на потврда/согласност/изјава, се зголемува двојно од износот на основната тарифа.

6.9.4.

Надомест за останати потврди/ изјави/согласности референци на англиски јазик

1.500 мкд                                               (дополнително над редовната тарифа)

6.10.

Трошок за проценка на вредноста на недвижен имот за потребите на разгледување на кредитно барање

6.10.1.

Проценка на:

 

а

  - станови

2.000 мкд - 3.000 мкд

б

 - индивидуални куќи

3.000 мкд – 4.500 мкд

в

 - деловен простор (локали, адм.простор)

4.000 мкд – 5.500 мкд

г

 - земјиште (ниви, градежно земјиште)

4.000 мкд – 5.500 мкд

д

  • деловни комплекси

по договор

ѓ

 - верификација на предмет (пресметка за идни градби)

3.500 мкд – 6.000 мкд

6.10.2.

Репроценка

1.000 мкд

6.10.3.

Анализа на проценка на надворешен проценител

1.000 мкд

6.10.4.

Обработка на документи за проценка (за подвижни добра)

1.000 мкд

По своја проценка Банката може да наплати од коминтентите дополнителен износ на провизија за разгледување на барање за пласман за извршени консултации, анализи, експертизи, проценки и реални трошоци, сврзани со кредитниот аранжман и оценката на обезбедување