Наменски кредит БЕЗ КАМАТА - ФЕРОЕЛЕКТРО ДОО Скопје

Износ на кредитот
 • До 100.000,00 денари
Каматна стапка
 • НЕМА
(Годишни стапки на вкупни трошоци)
  Рок на отплата
  • До 48 месеци
  Начин на плаќање
  •  Еднакви месечни главници (рата достасува секој 15ти во месецот)
  Обезбедување
  • Aдминистративна забрана од кредитокорисникот
  Еднократен надомест за одобрување на кредитот
  • 0% на одобрениот износ

  Еднократен административен трошок за разгледување и обработка на барањето

  • 0 денари
  Надомест за предвремено враќање
  • НЕМА

   


  Критериуми
  • Клиенти со возраст од минимум 18 години до максимално 70 години, вклучувајќи го периодот за отплата на кредитот.
  • Да е вработен по Договор на неопределено време или на определено време (минимум 6 месеци) или пензионер;
  • Дополнителни приходи кои можат да се документираат се земаат во предвид при оценка на кредитоспособноста на клиентите по оценка на Банката.