Банкоосигурување

Банкоосигурување

УНИБанка АД Скопје како лиценциран застапник во осигурувањето на Кроациа Осигурување  АД – Друштво за осигурување на живот Скопје ја збогати понудата на производи, нудејќи и полиси за животно осигурување.

Во експозитурите низ нашата држава можете да ги купите следните видови на животни осигурувања:

  • Мешовито Осигурување на живот за случај на смрт и доживување со повеќекратни и еднократни уплати на премија
  • КОКО Детско штедно осигурување со повеќекратни и еднократни уплати  на премија
  • Ризико – опаѓачка осигурена сума, со едноратна уплата на премија
  • РИЗИКО ПЛУС осигурување, со еднократна уплата на премија